شرکت است که معادن مس در آفریقای مرکزی

شرکت است که معادن مس در آفریقای مرکزی المقدمة