معادن در پرتوریا با باس

معادن در پرتوریا با باس المقدمة