مقایسه از شن و ماسه رودخانه و خرد

مقایسه از شن و ماسه رودخانه و خرد المقدمة